Algemene voorwaarden

Heeft u een vraag over de procedures bij Nordic Health?

Wilt u meer informatie over de privacyvoorwaarden en/of de Algemene Voorwaarden van Nordic Health? Download de betreffende informatie in het overzicht.

Kwaliteit en veiligheid.

Stichting Nordic Health is aangesloten bij branchevereniging ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) valt onder de zorgverzekeringwet en heeft een toelatingsovereenkomst voor de Wet toelating zorginstellingen (WTZi).

Algemene voorwaarden Nordic Health.

Download de algemene voorwaarden van revalidatiecentrum Nordic Health.
Algemene Voorwaarden

Privacyreglement Nordic Health

Download het privacyreglement van revalidatiecentrum Nordic Health.

Privacyreglement

Huisregelment Nordic Health.

 • Behandeling vindt plaats op verwijzing van huisarts, specialist of bedrijfsarts op basis van een poliklinisch revalidatie programma;
 • De patiënt is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor de vergoeding vanuit de zorgverzekering en voor eventuele vooraf aan te vragen machtiging en/of verlenging;
 • Er vindt slechts 1 sessie behandeling per dag plaats van maximaal 2 uur;
 • Indien bij verhindering een afspraak tenminste 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
 • Na iedere verwijzing of eventueel tijdens de behandelingsperiode wordt gerapporteerd aan (huis)arts, bedrijfsarts of specialist. Als u dit niet wenselijk acht dient u dit aan te geven bij de behandelend arts;
 • De patiënt heeft ten allen tijde het recht op inzage in het medisch dossier;
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen;
 • De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen binnen Nordic Health of daarbuiten;
 • Roken is in het gehele gebouw niet toegestaan;
 • Wij verzoeken u gebreken of storingen direct te melden bij één van onze medewerkers;
 • Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen; de directie behoudt zich het recht voor om personen die zich hier niet aan houden de toegang tot Nordic Health te ontzeggen.

Bejegeningsreglement voor de omgang met en het behandelen van de patiënt zijn door Nordic Health een aantal richtlijnen opgesteld:

 • De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven;
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelend arts/fysiotherapeut/psycholoog kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden;
 • Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een arts van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden;
 • Behandeling waarbij privacy gewenst is geschiedt in een afgescheiden ruimte waarin alleen de arts/therapeuten en patiënt aanwezig zijn;
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden’;
 • De arts /psycholoog en/of fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen en informeel gedrag wat niet gewenst is, achterwege te laten;
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met patiënt en arts / psycholoog / fysiotherapeut/ een andere arts/psycholoog/ fysiotherapeut worden ingezet of de behandeling beëindigd worden;
 • Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

Indien u van mening bent dat de kliniek niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.